General-conditions

1.      Algemeen

Deze website wordt u aangeboden door Club Brugge NV (de “Website” en “Club Brugge”). Door uw toegang en uw gebruik van de Website aanvaardt u onvoorwaardelijk en zonder enig verder voorbehoud de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden met betrekking tot de Website (de “Gebruiksvoorwaarden”).

De ongeldigheid, onwettigheid of niet-toepasselijkheid van één of meerdere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden, heeft geen invloed op de geldigheid, de wettigheid of de toepasselijkheid van andere bepalingen opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden.

U erkent uitdrukkelijk, als bezoeker/gebruiker van de Website, dat de onderhavige Gebruiksvoorwaarden en het gebruik van deze Website geenszins tot gevolg kunnen hebben dat enige vorm van (juridisch ) samenwerkingsverband wordt gecreëerd tussen u en Club Brugge.

2.      Wijzigingen

Club Brugge behoudt zich uitdrukkelijk het recht om deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde eenzijdig en zonder expliciete voorafgaande kennisgeving aan te passen. U dient als bezoeker/gebruiker van de Website de Gebruiksvoorwaarden steeds bij elk bezoek aan de Website na te lezen.

3.      Intellectuele eigendomsrechten

U erkent uitdrukkelijk dat alle op de Website verstrekte informatie, beelden en gegevens eigendom zijn en blijven van Club Brugge. Alle teksten, afbeeldingen en andere items op de Website worden door het auteursrecht beschermd.  Voor reproductie of mededeling aan het publiek van een tekst, afbeelding of enig ander item op de Website, dient u steeds de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Club Brugge te verkrijgen (Club Brugge NV, t.a.v. de webredactie, Olympialaan 72, 8200 Sint-Andries Brugge), tenzij dat volgens de wettelijke bepalingen betreffende het auteursrecht, de naburige rechten en de intellectuele eigendomsrechten niet nodig is.

Sommige namen, symbolen of logo's op deze Website zijn geregistreerde handelsmerken, die u geenszins mag gebruiken.

Indien Club Brugge aan u als bezoeker/gebruiker van de Website de mogelijkheid biedt om eigen bijdragen op de Website te laten opnemen, mag u in geen geval werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie en publicatie op de Website. In elk geval vrijwaart u Club Brugge alle mogelijke aanspraken van derden.

4.      Aanbrengen van een hyperlink naar een website beheerd door CLUB BRUGGE

Het is toegelaten om op uw eigen website een hyperlink aanbrengen naar de startpagina van de Club Brugge Website. De webpagina waarop de hyperlink staat, dient volledig te verdwijnen en het URL-adres van de Club Brugge Website moet duidelijk zichtbaar zijn. Enige andere hyperlink mag u alleen aanbrengen na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Club Brugge. U kan eventuele verzoeken in dit verband bezorgen aan de webmaster van Club Brugge.

5.      Links naar websites beheerd door derden

De Website bevat hyperlinks naar websites die beheerd worden door derden (zoals onder meer doch geenszins beperkt tot Facebook, Twitter, YouTube, Vimeo, Foursquare, Flikker, Storyfy, Mixler). Dergelijke hyperlinks zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker/gebruiker van de Website aangebracht. Club Brugge controleert in geen geval deze websites en de informatie die zich erop bevindt. Derhalve kan Club Brugge ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van dergelijke websites. Een hyperlink houdt niet in dat Club Brugge en de exploitanten van de genoemde andere websites op enige manier samenwerken of dat Club Brugge de informatie op deze websites heeft goedgekeurd of zich ermee akkoord heeft verklaard.

6.      Aansprakelijkheid van CLUB BRUGGE

De informatie op de Website van Club Brugge is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. Club Brugge streeft er naar u zo nauwkeurig en zo volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de Website mogelijks toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan Club Brugge daarvoor in geen geval aansprakelijk gesteld worden.  Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de Website gevraagde diensten brengen in geen geval enige aansprakelijkheid van Club Brugge met zich mee en geven u in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.

7.      Metriweb

Waarschuwing: Telkens u een site bezoekt waarop het logo  wordt vermeld, verzamelt het Centrum voor Informatie over de Media (het “CIM”) met behulp van een cookie, informatie via de pagina’s die door u worden geraadpleegd (aantal page requests, visits, visitor, ...). Dergelijke informatie wordt verzameld voor puur statistische doelstellingen en laat in geen geval toe om u nader te identificeren. Voor meer informatie en voor up-to-date resultaten van deze studie, klik op het CIM-logo of ga naar http://www.cim.be.

8.      Beleid inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer

U kunt de Club Brugge Website vrij bezoeken en daarbij informatie raadplegen over onze organisatie, wedstrijden en diensten, enz. zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens hoeft te verstrekken. Enkel indien u wenst deel te nemen aan bepaalde activiteiten (zoals bvb. deelname aan wedstrijden, prijsvragen, spelletjes, stemmingen, acties), of u bepaalde diensten van Club Brugge wenst te ontvangen (zoals bvb. inschrijving op/toegang tot nieuwsbrieven, specifieke informatie) of u bepaalde diensten op de Website wilt gebruiken (zoals bvb. toegang tot Facebook, Twitter, YouTube, Vimeo, Foursquare, Flikker, Storyfy, Mixler, toegang tot de Fanzone en tot live-stream radio tijdens wedstrijden), dient u zich te registreren waarbij u uw persoonsgegevens moet mededelen. Telkens u persoonlijke informatie verstrekt, zal Club Brugge deze behandelen in overeenstemming met het hierna beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

a.       Vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens die Club Brugge verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving (CRM database) die niet toegankelijk is voor het publiek. Deze CRM database kan enkel geraadpleegd worden door een beperkt aantal personen in dienst van Club Brugge, die deze informatie nodig hebben voor de uitoefening van hun functie. De informatie zal louter voor interne doeleinden verwerkt worden. 

Club Brugge zal in geen geval uw persoonlijke gegevens doorgeven aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten of nog indien u tijdens de registratieprocedure waarbij u uw persoonsgegevens dient in te voeren expliciet aan Club Brugge de toelating hebt gegevens om uw persoonsgegevens te gebruiken voor commerciële en niet-commerciële doeleinden (o.a. voor de partners/sponsors van Club Brugge).

b.      Doel van verwerking

Bij registratie voor deelname aan bepaalde activiteiten van Club Brugge (wedstrijden, prijsvragen, spelletjes, stemmingen, acties, enz.) verwerkt Club Brugge uw persoonsgegevens om met u in contact te kunnen treden. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.

Bij registratie om diensten te ontvangen (toegang en deelname nieuwsbrieven, specifieke informatie, enz.) verwerkt Club Brugge uw persoonsgegevens om met u in contact te kunnen treden en u een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden. Bij dergelijke registratie zal u kunnen kiezen of Club Brugge uw gegevens al dan niet mag gebruiken om u te informeren over nieuwsfeiten, nieuwe diensten en evenementen van Club Brugge. Indien u dergelijke informatie ontvangt en deze in de toekomst niet langer wenst te ontvangen, kan u dat steeds per e-mail of per brief melden aan info@clubbrugge.be of Olympialaan 72, 8200 Sint-Andries Brugge. In de informatiemails die Club Brugge u toestuurt, zal steeds een rubriek of link opgenomen worden via welke u uw inschrijving kunt stopzetten of annuleren.

Bij registratie of aanmelding om bepaalde diensten te kunnen gebruiken op de Website (zoals bvb. toegang tot Facebook, Twitter, YouTube, Vimeo, Foursquare, Flikker, Storyfy, Mixler, toegang tot de Fanzone en tot live-stream radio tijdens wedstrijden, enz.) verwerkt Club Brugge de verzamelde persoonsgegevens om u te kunnen identificeren en eventueel met u in contact te kunnen treden. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Club Brugge vestigt er uitdrukkelijk uw aandacht op dat uw profiel, gegevens gebruiksnaam, foto’s op voornoemde Social Media kanalen bij uw registratie zichtbaar zullen zijn voor de andere geregistreerde leden van de Club Brugge Social Media. Niet-geregistreerde leden zien enkel de naam en de “profielfoto” van de geregistreerde leden.

c.       Toelating voor verwerking

Door uw persoonsgegevens te verstrekken geeft u Club Brugge uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden.

d.      Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt ten allen tijde het recht om uw gegevens, geregistreerd door Club Brugge, in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren. Bovendien kunt u op elk moment vragen dat uw persoonsgegevens uit de bestanden (CRM databank) van Club Brugge verwijderd worden. U kan zich daarvoor wenden tot info@clubbrugge.be of Olympialaan 72, 8200 Sint-Andries Brugge.

e.      Gebruik van cookies

Soms zal de Club Brugge Website gebruik maken van zogenaamde 'cookies', dit zijn kleine stukjes informatie die wij doorsturen en bewaren op de harde schijf van de computer van de bezoekers/gebruikers. Deze informatie wordt bij elk bezoek van de desbetreffende bezoeker/gebruiker teruggestuurd naar de beheerder van de Website. Deze informatie wordt enkel gebruikt om uw identiteit te verifiëren zodat u, indien u dit wenst, niet bij elk bezoek aan de Website uw gebruikersnaam en paswoord hoeft in te geven. U kan, zonder enige verplichting, de Website zo instellen dat uw gebruikersnaam en paswoord onthouden worden. U heeft de mogelijkheid om uw browser zodanig te configureren zodat u gewaarschuwd wordt bij aanmaak van cookies of zodat de aanmaak van cookies eenvoudigweg verhinderd wordt.

f.        Anti-spam

Als eigenaar van een e-mailadres moet u expliciet toestemming hebben gegeven voor het ontvangen van e-mails via een mailinglist. Dit is betrouwbaar te verifiëren doordat Club Brugge gebruik maakt van confirmed opt-in. Na aanmelding of registratie krijgt u als eigenaar van het e-mailadres een verzoek om bevestiging opgestuurd, met daarin de vraag of u zich daadwerkelijk wenst aan te melden voor de mailinglist, nieuwsbrief en dergelijke. Indien Club Brugge terzake geen bevestiging van u als eigenaar van het bewuste e-mailadres ontvangt, wordt er vanuit gegaan worden dat het desbetreffende e-mailadres ofwel niet door u werd opgegeven of dat u zich heeft bedacht. Bevestigt u als eigenaar van het e-mailadres effectief de vraag, dan geeft u hierbij expliciet uw toestemming met de ontvangst van e-mails via die mailinglist.

Om elk mogelijk misbruik te voorkomen, wordt in de e-mail waarin aan u als houder van het e-mailadres om bevestiging wordt gevraagd, een niet te achterhalen code meegestuurd. Alleen met die code kan de bevestiging geretourneerd worden. Dat heeft als voordeel dat derden de bevestiging  niet kunnen vervalsen. Tevens wordt in de e-mail, waarin om bevestiging wordt gevraagd, een adres opgegeven via hetwelk u als houder van het e-mailadres elk vermeend misbruik kan melden. 

Het is derhalve de bedoeling dat u bij registratie of aanmelding expliciet aan Club Brugge uw toestemming geeft voor het ontvangen van e-mails via een mailinglist. Geeft u die toestemming niet en ontvangt u toch e-mails via dergelijke mailinglist, dan zijn deze e-mails op te vatten als spam.

g.       Wetgeving

Club Brugge eerbiedigt de wettelijke bepalingen betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

U kan uw persoonlijke gegevens, zoals door u doorgegeven aan Club Brugge, ten allen tijde inzien en/of aanpassen indien nodig. Club Brugge verspreidt nooit uw persoonlijke gegevens, behalve in het geval Club Brugge zich dient te houden aan de toepasselijke wettelijke bepalingen of in geval van uitdrukkelijk juridisch bevel.

De persoonlijke gegevens van de gebruikers die aan Club Brugge worden verstrekt, worden in de Club Brugge CRM database opgenomen en worden slechts gebruikt voor telecommunicatie, beheer en voorlichting aan de gebruikers in het kader van de handelsbetrekkingen tussen de gebruikers en Club Brugge. Op grond van de wettelijke bepalingen betreffende de bescherming van de privacy hebben de gebruikers het recht om de gegevens die hen betreffen in te kijken en te verbeteren. Meer informatie over deze wet vindt u op http://www.privacy.fgov.be. Alle klachten in verband met verkeerdelijk of illegaal gebruik van de Club Brugge Website kunnen schriftelijk gemeld worden aan Club Brugge NV, Olympialaan 72, 8200 Sint-Andries Brugge.

9.      Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbank

Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit (het gebruik van) de Website zullen exclusief onderworpen zijn aan de Belgische wetgeving. De Brusselse rechtbanken hebben de exclusieve bevoegdheid om in deze geschillen op te treden. Het gebruik van deze Website is niet toegelaten in de landen waar het geheel van de onderhavige bepalingen, met inbegrip van deze paragraaf, niet van toepassing is. 

Een gedrukte versie van deze Gebruiksvoorwaarden en van iedere onder elektronische vorm afgeleverde waarschuwing, zal aanvaard worden in iedere gerechtelijke of administratieve procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze Gebruiksvoorwaarden, op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden als andere documenten en commerciële registers die werden aangemaakt en bewaard in gedrukte vorm. Alle rechten die niet uitdrukkelijk worden afgestaan in dit document, zijn voorbehouden.

Club Brugge NV
Olympialaan 72
8200 Sint-Andries Brugge
webmaster@clubbrugge.be

 

Top